COURSE INTRODUCTION

COURSE INFO

รายวิชาพื้นที่จุดประกาย (Start up Space) เน้นการเรียนรู้การสร้างพื้นที่ทำงานร่วมกันในระดับชุมชน หรือในปัจจุบันเรียกกันว่า Co-Working Space เป็นการสร้างพื้นที่ที่มีความหลากหลาย เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานร่วมกัน ซึ่งส่วนใหญ่การจัดตั้ง Co-Working Space จะเกิดขึ้นภายในเมืองใหญ่หรือพื้นที่ในย้ายธุรกิจ จึงทำให้แนวทางการทำ Co-Working Space ในเมืองประสบความสำเร็จ และด้วยแนวทางการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จบวกกับความต้องการของชุมชนที่มีพื้นที่หรือศูนย์บริการชุมชนและมีความต้องการปรับปรุง พัฒนา พื้นที่ดังกล่าวให้มีความทัยสมัย ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้คนในชุมชนเข้ามาใช้บริการ เกิดการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกันและการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน รวมถึงเป็นการจุดประกายพื้นที่ในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน