COURSE INTRODUCTION

COURSE INFO

รายวิชา ชีวิตทันยุค (Start Up Life) รายวิชาที่เน้นการพัฒนาศักยภาพคนพิการ การเสริมสร้างความสามารถของคนพิการให้มีสมรรถภาพที่ดี สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในด้านการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ตนเอง ครอบครัว และชุมชน รวมถึงคุณภาพชีวิตและเจตคดิที่ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม และในปัจจุบันคนพิการส่วนใหญ่มีความสามารถไม่ต่างกับคนทั่วไปเช่น การร้องเพลง การเต้น เล่นกีฬา งานฝีมือต่างๆ เป็นต้น จึงทำใหมีการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้คนพิการอย่างจริงจัง แต่การจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้นั้น ไม่เพียงแต่การสร้างอาชีพหรือเดินอยู่ที่เดิม แต่จะต้องมีการมองถึงอนาคตและผลักดันให้ชีวิตคนพิการมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามาขับเคลื่อนและเปิดช่องทางในการประกอบอาชีพหรือการนำเสนอตนเองสู่สากล


 

CHAPTER 3

สิทธิคนพิการ

พระราชบัญญัติคนพิการ
กฎหมายสำหรับคนพิการ
อนุสัญญากับคนพิการ
การมีบัตรประจำตัวคนพิการกับสิทธิที่พึงจะได้รับ ตอนที่ 1
การมีบัตรประจำตัวคนพิการกับสิทธิที่พึงจะได้รับ ตอนที่ 2
การมีบัตรประจำตัวคนพิการกับสิทธิที่พึงจะได้รับ ตอนที่ 3
การมีบัตรประจำตัวคนพิการกับสิทธิที่พึงจะได้รับ ตอนที่ 4
สิทธิคนพิการทางการศึกษา ตอนที่ 1
สิทธิคนพิการทางการศึกษา ตอนที่ 2
การจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย
การผลิตและเผยแพร่สื่อ บริการสื่อ แก่คนพิการ
กองทุนเพื่อการประกอบอาชีพคนพิการ ตอนที่ 1
กองทุนเพื่อการประกอบอาชีพคนพิการ ตอนที่ 2
สิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ
คนพิการกับอาเซียน