COURSE INTRODUCTION

COURSE INFO

รายวิชา “รู้จักสื่อ รู้จักอาเซียน” (Smart Comm. ASEAN) เป็นการเรียนการสอนภูมิภาคอาเซียนเกิดความตื่นตัวที่จะพัฒนาความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้มแข็งในภูมิภาคของตนเองเช่นกัน ดังสะท้อนในแผนพัฒนาประชาคมอาเซียน รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ของประเทศไทย มุ่งเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมกันในภูมิภาคเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม โดยให้ความสำคัญในการสร้างความพร้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนให้มีเอกภาพและมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล การที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้นจำเป็นที่ทุกประเทศสมาชิก ต้องมีความรู้ ความเข้าจร่วมกัน อันจะเป็นการนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีร่วมกันของภูมิภาคต่อไป เพราะการสื่อสารที่ดี จะนำไปสู่ความเข้าใจทีดีร่วมกัน อันจะเป็นการนำไปสู่การหลอมรวมวิถีอาเซียนให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวทามกลางความหลากหลายทางชาติพัมธ์อันจะเป็นการนำไปสู่การประสานพลังของทุกประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืนต่อไป


 

CHAPTER 2

การสื่อสารเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน

การสื่อสารเพื่อการพัฒนาของประชาคมอาเซียน
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาประเทศบรูไน
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาประเทศกัมพูชา
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาประเทศอินโดนีเซีย
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาประเทศมาเลเซีย
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาประเทศพม่า
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาประเทศฟิลิปปินส์
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาประเทศสิงคโปร์
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาประเทศเวียดนาม
บทสรุปการสื่อสารเพื่อการพัฒนาของประชาคมอาเซียน

CHAPTER 4

ความสำคัญของสื่อกับประชาคมอาเซียน

มุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สื่อเพื่อการพัฒนาในประชาคมอาเซียน
แก่นหลักของการใช้สื่อกับอาเซียน
ความสำคัญของสื่อในประเทศอาเซียน
ความสำคัญของสื่อกับความหลากหลายด้านวัฒนธรรม
ICT กับการสื่อสารอาเซียน (e-Women Thailand)
ICT กับการสื่อสารอาเซียน (Telecntre.org)
ICT กับการสื่อสารอาเซียน (IT Volunteer)
ICT กับการสื่อสารอาเซียน (Microsoft YouthSpark)
ICT กับการสื่อสารอาเซียน (Microsoft YouthSpark LAOS)
ICT กับการสื่อสารอาเซียน (Work-Life Balance ASEAN: CEO)
ICT กับการสื่อสารอาเซียน (Work-Life Balance ASEAN: Thai)
ICT กับการสื่อสารอาเซียน (ประเทศไทย) ตอนที่ 1
ICT กับการสื่อสารอาเซียน (ประเทศไทย) ตอนที่ 2
ICT กับการสื่อสารอาเซียน (Thailand 4.0)
สรุปบทเรียนความสำคัญของสื่อกับประชาคมอาเซียน