COURSE INTRODUCTION

COURSE INFO

รายวิชา สตาร์ทอัพชุมชน (Community Start Up) เน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างและพัฒนาแนวความคิดการทำธุรกิจสตาร์ทอัพที่กำลังได้รับความนิยมจากผู้ที่มีความต้องการอยากเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้ทันกับกระแสความต้องการของผู้บริโภคปัจจุบัน ซึ่งสินค้าหรือบริการที่มีโอกาสประสบความสำเร็จนั้น นอกจากมีการวางแผนการทำงานที่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังต้องมีการเข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด และในบริบทของชุมชนที่มีความโดดเด่น เอกลักษณ์ในตัวสินค้าและบริการ จึงต้องมีการนำเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสินค้าและบริการของผู้ประกอบการและชุมชน ให้ต่อยอดและพัฒนาสู่ความเป็นสากล เน้นให้ชุมชนสารถเรียนรู้ได้ตนเองและเกิดความรู้อย่างถาวร สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพ


 

CHAPTER 2

การสร้างแบรนด์

รู้ก่อนเรียน
ทำไมต้องสร้างแบรนด์ ตอนที่ 1/1
ทำไมต้องสร้างแบรนด์ ตอนที่ 1/2
ทำไมต้องสร้างแบรนด์ ตอนที่ 1/3
ทำไมต้องสร้างแบรนด์ ตอนที่ 2/1
ทำไมต้องสร้างแบรนด์ ตอนที่ 2/2
สร้างแบรนด์เริ่มต้นอย่างไร ตอนที่ 1
สร้างแบรนด์เริ่มต้นอย่างไร ตอนที่ 2
สร้างแบรนด์เริ่มต้นอย่างไร ตอนที่ 3
วิเคราะห์ธุรกิจกับเทรนด์การออกแบบ ตอนที่ 1
วิเคราะห์ธุรกิจกับเทรนด์การออกแบบ ตอนที่ 2
วิเคราะห์ธุรกิจกับเทรนด์การออกแบบ ตอนที่ 3
วิเคราะห์ธุรกิจกับเทรนด์การออกแบบ ตอนที่ 4
วิเคราะห์ธุรกิจกับเทรนด์การออกแบบ ตอนที่ 5
การสร้างอัตลักษณ์แบรนด์ ตอนที่ 1
การสร้างอัตลักษณ์แบรนด์ ตอนที่ 2
การสร้างอัตลักษณ์แบรนด์ ตอนที่ 3
กลยุทธ์ราคา