ORGANIC ISLAND

การท่องเที่ยวแนว Agro tourism หรือ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งในปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวของกลุ่มคนที่รักธรรมชาติและรักสุขภาพขยายตัวมากขึ้น การท่องเที่ยวเชิงเกษตรจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่โหยหาความเป็นธรรมชาติ ทั้งกลุ่มคนรักสุขภาพ กลุ่มครอบครัวที่อยากพาลูกหลานมาสัมผัสกับวิถีเกษตร สัมผัสธรรมชาติที่ไร้สารปรุงแต่ง รวมไปถึงกลุ่มศึกษาดูงานด้านการทำการเกษตร มีฐานกิจกรรมให้ความรู้ด้านการปลูกพืชอินทรีย์แบบครบวงจร พร้อมเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาท่องเที่ยวเรียนรู้วิธีการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มเตรียมดิน การปลูก การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร การทำปุ๋ยหมัก ทำน้ำหมักจุลินทรีย์ตามธรรมชาติขึ้นมาใช้เองแบบสะดวก ง่าย ปลอดภัย […]