การบริหารจัดการน้ำ.....ใต้ร่มพระบารมี

ก้าวเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ ด้วยการสังเกตจากฝนที่เริ่มตกชุกอย่างต่อเนื่องในช่วงพลบค่ำของทุกวัน สิ่งที่เรายังพบเห็นได้นอกเหนือจากเมล็ดฝนที่เข้ามาสัมผัสกับตัวเรา ก็คือความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบการสภาวะน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ แต่ก็ยังนับว่าปัญหาดังกล่าวได้เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นและไม่รุนแรงมาก เพราะด้วยสายพระเนตรและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ทรงพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย

เมื่อเราได้ศึกษาถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงสามารถสรุปถึงหลักของการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวพระราชดำริ อันประกอบด้วยการบริหารจัดการน้ำแล้ง การบริหารจัดการน้ำท่วม การจัดการน้ำเสีย การจัดการน้ำเค็มและน้ำกร่อย ซึ่งเราสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ที่มา : สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ

การบริหารจัดการน้ำแล้ง โดยพระราชทานแนวพระราชดำริด้านชลประทาน อาทิ การสร้างอ่างกักเก็บน้ำ การสร้างฝายทดน้ำ และการขุดลอกหนองบึงที่ตื้นเขินให้สามารถระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงเพื่อกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเพาะปลูกได้ต่อไป

การบริหารจัดการน้ำท่วม ทรงมีแนวพระราชดำริในการสร้างเขื่อนอเนกประสงค์ในบริเวณพื้นที่ลุ่มในภาคกลาง อาทิ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก และการปรับปรุงลำน้ำที่มีอยู่เดิมให้สามารถเพิ่มศักยภาพการผันน้ำมากขึ้น อาทิ โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการแก้มลิง เพื่อสำหรับพักมวลน้ำในฤดูน้ำหลากก่อนระบายลงสู่ทะเล เป็นต้น

การจัดการน้ำเสีย  ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริการจัดการน้ำเสียด้วยวิธีการทางชีวภาพ ด้วยการใช้น้ำดีไล่น้ำเสีย และการนำผักตบชวามาเป็นส่วนช่วยในการบำบัดน้ำเสีย ในโครงการต่างๆ เช่น โครงการปรับปรุงบึงมักกะสัน และการใช้หลักกลศาสตร์ด้วยการใช้เครื่องจักรกลเติมออกซิเจนให้กับน้ำเสียเพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียได้ดียิ่งขึ้น

การจัดการน้ำเค็มและน้ำกร่อย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้สร้างประตูบังคับน้ำปิดกั้นปากแม่น้ำ เพื่อป้องกันมิให้น้ำเค็มไหลเข้ามาในพื้นที่เพาะปลูกและสามารถกักเก็บน้ำจืดไว้ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการเกษตรและการอุปโภคบริโภค อาทิ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางนรา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส และโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อเราได้พิจารณาถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการสร้างกระบวนการบริหารจัดการน้ำที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ด้วยความเหมาะสมตามลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่าง เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวิถีของชุมชนในทุกมิติอย่างยั่งยืน ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยพสกนิกรให้สามารถอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีอย่างร่มเย็นและยั่งยืน สืบไป


 

“ชุมชนบ้านลิ่มทอง” ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำ

ผู้นำการจัดการน้ำชุมชนบ้านลิ่มทอง กล่าวว่า “เมื่อก่อน ชีวิตที่บ้านลิ่มทองลำบากมาก น้ำจะกินและใช้แทบไม่มี ฤดูฝนน้ำก็ท่วม พอฝนทิ้งช่วงน้ำก็แล้ง พื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบ ต้องไปกู้เงินจนมีปัญหาหนี้สินสะสม ส่งผลให้ชาวบ้านต้องละทิ้งถิ่นฐานไปประกอบอาชีพในเมือง จากวันที่มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ และโคคา-โคลาเดินเข้ามา ปัญหาก็ได้รับการแก้ไข พวกเรากลับมามีน้ำใช้ตลอดทั้งปี สามารถทำนาและทำการเกษตรแบบผสมผสาน ชาวบ้านมีชีวิตที่ดีขึ้น ชำระหนี้สินได้หมด มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2.6 เท่า ที่สำคัญคือ ขณะนี้ชุมชนสามารถเริ่มทำนาได้ตามปกติ ท่ามกลางสถานการณ์ภัยแล้ง โดยได้เริ่มปักดำข้าวแล้ว ด้วยปริมาณน้ำที่เพียงพอ องค์ความรู้ที่มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ และโคคา-โคลามอบให้ทำให้ชุมชนสามารถรับมือได้ทั้งช่วงน้ำหลากหรือน้ำแล้ง นับเป็นความภาคภูมิใจครั้งใหญ่ในชีวิตที่ได้เห็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านเกิด”

Cr. ASTV ผู้จัดการออนไลน์