“คลังอาหารชุมชน โอบอุ้มโลก”

คลังอาหารชุมชน...โอบอุ้มโลก “ทำบุญให้เป็นสะพาน ทำทานให้เป็นเสบียง” (COMMUNITY FOOD BANK... TO NURTURE THE WORLD) เกิดขึ้นที่ชุมชนบ้านลิ่มทอง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ชุมชนที่มีมนต์เสน่ห์แห่งภูมิปัญญา ที่ทุกท่านตั้งใจเข้ามาเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นชุมชนเครือข่ายการจัดการน้ าชุมชนตามแนวพระราชดำริ คุณสนิท ทิพย์นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ผู้น้อมนำแนวคิดการเรียนรู้และการจัดการตามแนวพระราชดำริฯ ได้เล่าให้ฟังว่าสภาพปัญหาของชุมชนลิ่มทองเกิดจากปัญหาฝนทิ้งช่วง ขาดแคลนแหล่งเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ยามหน้าแล้ง โครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมต่อและกระจายน้ำ

ดาวน์โหลดไฟล์ : “คลังอาหารชุมชน โอบอุ้มโลก”